DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vedtekter for DIS-Buskerud

Gjeldende vedtekter for DIS-Buskerud med Lokallag -
vedtatt på stiftelsesmøte 11. mars 1999 med endringer vedtatt på årsmøte 28.02 2002, på årsmøte 27.03 2007 og på årsmøtet 30.3.2009.

§ 1 Navn
Lagets navn er DIS-Buskerud og det er et lag (nivå 2) av DIS-Norge i Buskerud med samme logo og skriftstype som foreningen. DIS står for Databehandling i Slektsforskning. 

§ 2 Formål
Lagets formål er å gi DIS-Norges medlemmer lokale tilbud og tjenester ved å:

 • skape et lokalt forum for slekts- og personalhistorie hvor databehandling og internett brukes som hjelpemiddel.
 • spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskning i sitt område.
 • organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt å stimulere slikt arbeide.

DIS-Buskerud kan opprette lokallag. Lokallagenes navn skal alltid være DIS-<lokallagsnavn> med samme logo og skrifttype som foreningens. Det skal alltid angis at det er et lokallag tilknyttet DIS-Norge. Nivå 2-laget vedtar retningslinjer for lokallagene, basert på standard retningslinjer vedtatt av DIS-Norges styre. DIS-Norges styre skal godkjenne vedtatte retningslinjer.

 

§ 3 Nøytralt
DIS-Buskerud er nøytralt i forhold til religion og politikk. Laget har ingen økonomiske interesser i maskin- eller programvare.
 

§ 4 Tilknytning
Medlemskap i DIS-Norge kan kun tegnes av privatpersoner. Medlemmet blir automatisk tilknyttet det lag på
nivå 2 som dekker medlemmets postadresse. Hvis medlemmet ønsker å være tilknyttet et annet lag på nivå 2, må DIS-Norge informeres om dette på fastlagt måte.

§ 5 Kontingent
Medlemskontingenten i DIS-Norge kreves inn sentralt. DIS-Buskerud får overført midler fra foreningen som en andel av foreningens kontingent basert på antall betalende medlemmer med tilknytning til lag på nivå 2.
Reglene for dette fastsettes av DIS-Norges landsmøte.
 

§ 6 Styret
DIS-Buskerud ledes av et styre på minimum 5 medlemmer:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Øvrige styremedlemmer

Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. En av de 3 skal være lederen eller nestlederen. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Årsmøtet velger:

 1. Styrets leder med 1 års funksjonstid
 2. 2 styremedlemmer med 2 års funksjonstid
 3. 1 varamedlem med 1 års funksjonstid

Styret konstituerer seg selv med de funksjoner som anses nødvendige (sekretær/ kasserer/o.l.).

 1. Revisor.
 2. Valgkomite på 3 medlemmer
 3. Representant til DIS-Norge's landsmøte

Gjenvalg kan finne sted.

§ 7 Årsmøte
Lagets virksomhet følger kalenderåret. Årsmøte holdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet DIS-Buskerud med minst 6 ukers varsel.
Forslag/saker som medlemmer tilknyttet DIS-Buskerud ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling med dagsorden og møtedokumenter formidles til medlemmer tilknyttet DIS-Buskerud minst 2 uker før årsmøtet. Kopi av innkallingen med vedlegg sendes samtidig til DIS-Norge.

På årsmøtet er styret ansvarlig for at i hvert fall følgende punkter fremlegges:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Styrets beretning om siste års virksomhet
 3. Regnskap for siste kalenderår
 4. Revisors beretning
 5. Innkomne forslag
 6. Budsjett
 7. Valg i h.h. til vedtektenes § 6

Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for inntil 1 annet medlem, for øvrig har de fremmøtte 1 stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité.

DIS-Norge har anledning til å delta på årsmøtet med én representant med talerett.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 1/5 av medlemmene tilknyttet DIS-Buskerud skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. Dersom DIS-Buskerud ikke avholder årsmøte som fastlagt i disse vedtekter, kan DIS-Norge innkalle til årsmøte.

Referat fra årsmøtet formidles til medlemmer tilknyttet DIS-Buskerud samt DIS-Norge senest 3 måneder etter møtet. Kopi av årsregnskapet sendes samtidig til DIS-Norge.

DIS-Bukserud sitt styre bestemmer om årsmøtekunngjøring, -innkalling og -referat skal formidles via DIS-Buskerud sitt nettsted eller sendes som epost/brev.

§ 8 Vedtekter
DIS-Buskeruds vedtekter skal være i samsvar med DIS-Norges vedtekter.

Endringer av disse vedtekter kan kun besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall. Forslagene skal stå i innkallingen til årsmøtet. Før vedtektsendringer trer i kraft må de godkjennes av DIS-Norge.
 

§ 9 Opphør av DIS-Buskerud
DIS-Buskerud kan oppløses ved forslag fremsatt og vedtatt på et årsmøte, og uforandret fremlagt og vedtatt på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte når minst 3/4 av de fremmøtte medlemmer tilknyttet DIS-Buskerud på det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet stemmer for oppløsning.

Det må gå minst tre måneder mellom årsmøtene. I slike avstemninger godtas ikke fullmakter.

Ved oppløsning forvalter DIS-Norge DIS Buskeruds eiendeler.