DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vedtekter for DIS-Kongsberg

Forslag på standard vedtekter/retningslinjer for lokale lag/grupper (nivå 3)
Dette forslaget er ikke godkjent av DIS-Norge!

27.01.10

Remi Pedersen
DIS-Kongsberg

1. Navn
Navnet på de lokale lagene og -gruppene skal starte med DIS-<lokallagsnavn>, eller DIS-<gruppenavn for lokal gruppe> med samme logo og skrifttype som DIS-Norge.

2. Formål
Lokallagenes og -gruppenes formål er å gi DIS-Buskerud og DIS-Norge sine medlemmer lokale tilbud og tjenester ved å:

  • skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og internet brukes som hjelpemiddel
  • spre kunnskap om dette og forøvrig stimulere til slektsforskning i sitt område
  • organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt å stimulere til slikt arbeid

3. Tilknytning

Lokale lag og grupper kan dannes der det er naturlig ut fra et geografisk hensyn eller der det ut fra et slektsforskersyn kan være ønskelig.
I tillegg kan det dannes lokale grupper som arbeider med kilderegistrering, grupper som tar for seg slektsprogram og lignende grupper.
Alle som er med i et lokallag / en lokal gruppe er medlem av DIS-Norge og tilknyttet DIS-Buskerud.

4. Ledelse
Det lokale laget/-gruppen må ha minst 1 ansvarlig leder.
Lederen for lokallaget/-gruppen har møterett til DIS-Kongsberg sine styremøter med uttalerett vedrørende saker som gjelder sin lag/gruppe. Vedkommende har møteplikt når innkalt til styremøte. 
Lokallagene og de lokale gruppene rapporterer til DIS-Buskerud. Alle lokallag og lokale grupper skal levere årsberetning til styret i DIS-Buskerud.

5. Virksomhet
Lokallagene og -gruppene står selv til ansvar for å utarbeide møteprogram, arrangement o.l. DIS-Buskerud kan være behjelpelig hvis ønskelig.

6. Økonomi
DIS-Buskerud har ikke økonomisk ansvar for lokallagene og de lokale gruppene. Eventuelle fordringer som lokallagene og -gruppene har, er deres egne.
Lokallagene og de lokale gruppene kan søke økonomisk støtte fra DIS-Buskerud i forbindelse med aktiviteter.
DIS-Buskerud dekker ikke leie av møtelokaler.
Lokale lag og grupper som har et styre skal ha eget regnskap og dette skal oversendes, sammen med budsjettforslag og revisors beretning, samtidig med at årsberetningen sendes inn.
”Kaffe penger” og andre inntekter som lokallagene og -gruppene skaffer seg, er deres egne.

7. Diverse
Den lokale gruppen har:

  • rett til spalteplass i nivå-2 lagets medlemsblad
  • rett til plass på DIS-Buskerud's hjemmesider
  • kan ha egne hjemmesider

8. Opphør
Ved opphør av et lokallag eller en lokal gruppe eller at laget/gruppen ”sovner inn” forvalter DIS-Buskerud eventuelle aktiva.